Месна самоуправа

Месна самоуправа

Во општина Кавадарци има 41 облици на месна самоуправа од кои:

 • 8 Урбани заедници и
 • 33 Месни заедници

Граѓаните во општината ги основаат облиците на месната самоуправа заради остварување на уставното право на месна самоуправа, како облик на изразување на нивниот заеднички интерес и заради давање придонес за решавање на нивните секојдневни потреби во непосредната околина на подрачјето на кое тие се основани и вклучување во системот на одлучување во локалната самоуправа.

Облиците во месната самоуправа работат во рамките на правата утврдени со Статутот на општина Кавадарци и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на општина Кавадарци. Облиците на месната самоуправа меѓусебно соработуваат заради остварување на нивните заеднички интереси. Облиците на месната самоуправа разгледуваат, заземаат и утврдуваат ставови за прашања од непосредено и секојдневно значење за животот и работата на жителите.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа:

 1. Избираат Совет и други тела на обликот на месната самоуправа.
 2. Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за:
 • решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветната месна самоуправа,
 • одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, домови на култура, спортски објекти и др.)
 • заштита на животна средина,
 • уредување и одржување на гробишта во сеслките населени места
 • поведување иницијатива за уредување на просторот,
 • јавен превоз на патишта,
 • образование, здравство, социјална заштита,
 • културни, забавни и спортски и други манифестации,
 • развивање на добрососедски односи,
 • снабдување со стоки и услуги, како и заштита на потрошувачите и
 • други прашања од секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.