Сектор за правно нормативни и општи работи

Сектор за правно нормативни и општи работи

Секторот за правни, општествени и општи работи врши следење и проучување на законите и други прописи од значење за локалната самоуправа и изготвување на концепти на прописи и акти од надлежност на локалната самоуправа. Ова се главните активности:

 • подготвување нормативни и други општи акти од надлежност за Советот и Градоначалникот
 • врши стручни работи за Советот и Градоначалникот
 • давање на мислења за усогласеноста на општите акти со законите и со другите прописи
 • изготвување на договори
 • застапување на Општина Кавадарци во правните работи и споровите пред надлежните судови и други органи во Репиблика Македонија
 • организирање на активностите во урбаните и месните заедници
 • подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите работни тела-комисии и врши стручни и административни работи за Советот
 • ракува со документите на Општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија
 • се грижи за информирање на граѓаните за работата од надлежност на општината
 • врши административно-технички работи
 • ја оргнизира работата во образованието и детската заштита
 • ја следи состојбата во јавните дејности и дава предлози и мислења за унапредување на состојбите во истите.
Работно време
Понеделник - Петок 08-16