Администрација

Администрација

Администрација -слика текст

Администрација

Општина Кавадарци ја остварува својата функција врз основа на Законот за локална самоуправа и посебни закони од други области. Органи на Општината се: Градоначалникот и Советот. Градоначалникот и членовите на Советот се избираат на непосредни, тајни и демократски избори.

За извршување на работите од надлежност на локалната самоуправа, утврдени со закон и Статутот на општина Кавадарци, општинската администрација на општината Кавадарци е организирана во следните сектори и одделенија и територијална противпожарна единица:

Администрација -врски