Сектор за управување со човечки ресурси

Сектор за управување со човечки ресурси

Секторот за управување со човечки ресурси врши следење, проучување и ттримена на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи. Ги извршува следните надлежности:

 

 • подготвување на Предлог -Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на работите на оnштинската администрација;
 • подготвување на Предлог -Правилнк за систематизација на работните места во општинската администрација, како и измени и дополнувања на овие акти;
 • унапредување и мобилност на административни службеници и други вработени во институцијата;
 • ажурирање на електронска база на податоци за вработените;
 • водење на персонални досиеја на сите вработени во општинската администрација;
 • водење на евиденција за присуство на работа на вработените, како и прием и обработка на податоците за боледувања, нивна контрола и проследување до Секторт за финансии;
 • спроведување на постапка за вработување на административни службеници и вработување на помошно технички лица;
 • координирање и подготвување на Планот за користење на годишните одмори;
 • подготовка на решенија за хористење на годишен одмор, боледување, неплатено отсуство и други видови отс.-уства на вработените во општинската администрациiа;
 • подготвува решенија за престанок на вработување;
 • го врши пријавувањето на вработените во социјалното и здравствено осигурување;
 • предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;
 • изработка на анализи и информации за Годишни планови за обука.
   
Работно време
Понеделник - Петок 08-16