Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во компанијата е назначено лицето: Нада Тренчева – Советник одговорен сметководител, Оделение за администрирање на даноци и такси