Вработени

Митко Јанчев
Градоначалник
Ленче Чиркова
Раководител
Сектор за правно нормативни и општи работи
Александра Деневска
Раководител
Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Цанка Јовановска
Раководител
Сектор за финансиски прашања
Елена Тасевски
Раководител
Сектор за управување и располагање со градежно земјиште
Елена Трајкова
Раководител
Сектор за јавни набавки
Јасминка Ѓорѓиева Тодоров
Раководител
Сектор за управување со човечки ресурси
Зорка В’чкова
Раководител
Сектор за образование и спорт
Драган Рамов
Раководител
Одделение за инспекциски надзор
Симона Нацева
Советник
Одделение за внатрешна ревизија
Димитар Радњански
Заменик раководител
Сектор за техничко логистичка поддршка и мониторинг
Александар Чадамов
Раководител
Територијална противпожарна единица