Вработени

Митко Јанчев
Градоначалник
Ленче Чиркова
Раководител
Сектор за правно нормативни и општи работи
Александра Деневска
Раководител
Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Цанка Јовановска
Раководител
Сектор за финансиски прашања
Јасминка Ѓорѓиева Тодоров
Раководител
Сектор за управување со човечки ресурси
Зорка В’чкова
Раководител
Сектор за образование и спорт
Александар Чадамов
Раководител
Територијална противпожарна единица
Симона Нацева
Советник
Одделение за внатрешна ревизија
Елена Трајкова
Раководител
Сектор за јавни набавки
Чона Милкова
Советник
Одделение за администрирање на даноци и такси
Елена Тасевски
Раководител
Сектор за управување и располагање со градежно земјиште
Драган Рамов
Раководител
Одделение за инспекциски надзор
Нада Тренчева
Советник
Одделение за администрирање на даноци и такси
Верица Ристовска
Помлад соработник
Одделение за комунални дејности