Огласи

ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобар бизнис план во средните училишта во Општина Кавадарци

29.04.2024

ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобар бизнис план во средните училишта во Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2024 година

22.04.2024

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2024 година

Јавна објава на места за бесплатно истакнување на изборни плакати во град кавадарци

05.04.2024

Општина Кавадарци преку јавно објавување дозволува истакнување на изборни плакати без надоместок на места што се утврдени од општината

ЈАВЕН ПОВИК бр. 1/2024 за спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Oпштина Кавадарци

02.04.2024

Прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2024 година наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Oпштина Кавадарци 

ЈАВЕН ПОВИК 11-1677/1 - За прибирање на барања за поставување на урбана опрема на јавни површини на територијата на Oпштина Kавадарци

01.03.2024

Се повикуваат сите заинтересирани правни и физички лица во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на јавниот повик да достават директно преку архива на општината или преку пошта со препорачана поштенска пратка барања за поставување на урбана опрема во место викано „12-те Ваташки другари”, општина Кавадарци