Огласи

Јавен оглас за вработување на (1) еден извршител помошно техничко лице на неопределено работно време во Општина Кавадарци

28.11.2023

Општина Кавадарци има потреба од вработување на (1) еден извршител помошно техничко лице на неопределено работно време

Јавен оглас 01 01 В04 000 Помлад соработник за постапки за јавни набавки

23.11.2023

Јавен оглас 01 01 В04 000 Помлад соработник за постапки за јавни набавки

Интерен оглас за унапредување број 04/2023

21.11.2023

Интерен оглас за унапредување на 3 административни службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

ОБЈАВА број 03/2023 за давање во закуп на недвижна ствар по пат на електронско јавно наддавање – втор пат

15.11.2023

Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижна ствар–објект сопственост на Општина Кавадарци, која се дава во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.890 КО Бојанчиште во сопственост на Општина Кавадарци

Б-интегрирана еколошка дозвола – Серта компани

22.09.2023

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНАЕКОЛОШКА ДОЗВОЛАЗа ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕРТА КОМПАНИ, Ристо ДОО, експорт – импорт Скопје, подружница три Фарма Серта Компани, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Јавен оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

22.09.2023

Јавен  оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа