Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Секторот за уредување и располагање со градежно земјиште врши Управување со градежното земјиште кое се наоѓа на подрачјето на општина Кавадарци. Надлежностите на секторот се однесуваат на:

  • Управување со градежното земјиште кое се наоѓа на подрачјето на општина Кавадарци
  • Следење на состојбата во областите и предлагање на мерки и активности за подобрување на истите
  • Грижа за недвижниот имот, сопственост на општина Кавадарци и врши други работи во утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.
  • Предлагање на мерки и активности за поефикасно и поекономично упревување  со имотот и опремата во сопственост на општината
  • Спроведување на постапка за експропријација на недвижности

 

Елена Тасевски

Елена Тасевски
Сектор за управување и располагање со градежно земјиште
Раководител
Работно време
Пон-Пет 08-16