Јавни расправи

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 - Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

29.03.2024

Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

ДУП Ваташа запад

26.03.2024

Детален урбанистички план за УЕ 14, дел од блок 14.8, Ваташа запад, КО Ваташа, Општина Кавадарци

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија

20.03.2024

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 - дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци 

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат за намена Г2.9 - Индустрија за вино со комплементарни намени на КП бр.190/1, КП бр.190/2 и КП бр.192/2, КО Крњево, Oпштина Kавадарци

28.02.2024

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат за намена Г2.9 - Индустрија за вино со комплементарни намени на КП бр.190/1, КП бр.190/2 и КП бр.192/2, КО Крњево, Oпштина Kавадарци

ДУП за УЕ 7, дел од Блок 7.1, „Велком Трејд“, Општина Кавадарци

23.02.2024

Детален Урбанистички План за УЕ 7, дел од Блок 7.1, „Велком Трејд“, Општина Кавадарци - Плански период 2022-2027

СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани - Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

15.02.2024

СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци