Јавни расправи

ЈАВЕН УВИД На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2.9

22.07.2024

ЈАВЕН УВИД На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2.9-Индустрија за вино со комплементарни намени на КПбр.190/1, КПбр.190/2 и КПбр.192/2,КО Крњево,Општина Кавадарци, со тех.бр.4010 од мај 2024 година изработен од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци.

Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

05.07.2024

Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци

03.07.2024

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци