Основни податоци

Кавадарци

Кавадарци - основни податоци - мапа

  • Локација:
    Територијата на Општина Кавадарци се простира на подрачјето на средно Повардарие и делот на Црноречието, од браната „Тиквеш“, до сливот во реката Вардар, па се до висорамнината Витачево и зафаќа значителен дел од Тиквешката котлина. [мапа]
  • Население:
    37189 жители
  • Клима:
    Просечна годишна температура 13,5 Cо ;  Жешки и суви лета и снежни зими

Кавадарци - основни податоци 1

Кавадарци панорама

Според досега откриените археолошки локалитети, Кавадарци било населено уште од времето на неолитот. Исто така овде се откриени и белези од населби во античкиот период и средниот век. Денеска Кавадарци на посетителите им нуди необично и богато доживување. Наследството од средновековниот период претставено преку прекрасните цркви, Марковата кула, пештерските убавини за кои вреди да се планинари.

Доживејте ја Тиквешијата и патувајте низ антиката, низ времето, традицијата, низ центарот на Република Северна Македонија.
Големината на овој народ не е во неговата бројност, туку во добрината и гостопримството.