ISO Стандард

ISO Стандард

Политика на квалитет

Политика за квалитет

Политика на квалитет

Наша визија: Општина Кавадарци да биде општина со висок квалитет на живот за своите граѓани, со стабилна и напредувачка економија, современа инфраструктура, богата културно-спортска понуда, високо квалитетни здравствени услуги, и среќни и безбедни граѓани.

 

Наша мисија: Администрацијта на општина Кавадарци да обезбедува високо квалитетни, навремени, ефикасни и ефективни усуги на сите свои граѓани во рамките на законските надлежности преку транспарентно и отчетно работење.