Надлежности на градоначалникот

Кавадарци панорама

градоначалник - надлежности

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со Законот за локални избори, за период од 4 (четири) години.

 

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

 

 1. Ја претставува и застапува Општината;
 2. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на Општината;
 3. Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 4. Ги објавува прописите на Советот во службеното гласило на Општината;
 5. Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 6. Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
 7. Го предлага Годишниот Буџет и Годишната сметка на Буџетот на Општината;
 8. Го извршува Буџетот на Општината;
 9. Избира директори, врз основа на јавен конкурс, на Јавните претпријатија,
 10. Јавните Установи и други јавни служби кои ги основала Општината;
 11. Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 12. Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
 13. Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 14. Раководи со општинската администрација;
 15. Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определно со закон;
 16. Обезбедува правилно и законито користење, одржување, и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со Закон и Статутот
 17. Издава Одобрение за вршење угостителска дејност надвор од деловниот објект;
 18. Донесува акт за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност од помал обем;
 19. Донесува решение за вршење на трговска дејност од мал обем;
 20. Донесува решение за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола;

 

Врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.