Пристап до информации од јавен карактер

Кавадарци панорама

Начин на поднесување на барање

Начин на поднесување на барање за пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица.Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и друг закон.Барателот пристапот до информацијата од јавне карактер може да го бара усно, писмено или во електронски запис.

Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија, но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.Барателот не е должен да го образложи барањето.

Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци

Сашо Мошев

– Заменик раководител на Сектор за Локален економски развој во Општина Кавадарци
072/ 307-227
smoshev@kavadarci.gov.mk

 

Чона Милкова

– Утврдување и следење на наплата на такси и надоместоци со звање Соработник во Одделението за администрирање на даноци и такси во Општина Кавадарци
072/ 422-182
cmilkova@kavadarci.gov.mk

 

Ванчо Ризов

– Раководител на Одделение за информатичко комуникациска технологија, со звање Раководител на Одделение во Сектор за локален економски развој во Општина Кавадарци
072/ 307-237
v.rizov@kavadarci.gov.mk

Овластено лице за прием на пријави-заштита на укажувачи

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување по Законот за заштита на укажувачи

Нада Тренчева

– Советник одговорен сметководител, Оделение за администрирање на даноци и такси
072/ 307-226
ntrenceva@kavadarci.gov.mk