Соопштенија

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

13.02.2024

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на КП 4105/2 и КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

Соопштение за организирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

22.01.2024

Oрганизирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план  за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

Соопштение За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 – Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци

11.01.2024

Се известуваат граѓаните на Општина Кавадарци дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект ван опфат на урбанистички план, за А4.7 -Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со тех.бр.02-04/23 од ноември 2023 изработен од Друштво за трговија на мало и проектирање АРХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.6 на КП бр.10087/1

14.12.2023

Индустрија за бела техника, електрични апарати, фотоволтаични панели, системи за климатизација на КП бр. 10087/1, КО Кавадарци - Општина Кавадарци