Соопштенија

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13 - КО Марена

05.12.2023

Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 1723, КП 1725, КП 1726, КП 1727, КП 1728 КО Марена, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13 - Ваташа 1 КО Ваташа

05.12.2023

Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Ваташа 1 на КП 839, КП 843, КП 844, КП 852/2 КО Ваташа, Општина Кавадарци

ДУП „Миле Вчков“ КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

21.11.2023

Детален урбанистички план за УЕ 11, дел од блок 11.1, „Миле Вчков“ КО Кавадарци град, Општина Кав