Соопштенија

ЈАВЕН УВИД На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2.9

22.07.2024

ЈАВЕН УВИД На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2.9-Индустрија за вино со комплементарни намени на КПбр.190/1, КПбр.190/2 и КПбр.192/2,КО Крњево,Општина Кавадарци, со тех.бр.4010 од мај 2024 година изработен од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци.

Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

05.07.2024

Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци

03.07.2024

СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци

Јавен повик за пријавување на штети од природна непогода

01.07.2024

Се повикуваа граѓаните на Општина Кавадарци кои што имаат претрпено материјална штета од приро

Записник за проверка на кандидати и ранг листа

27.06.2024

Записник за одржано интервјупо Јавниот повик за пријавување на

Записник за проверка на кандидати

25.06.2024

Записник за проверка дали кандидатите ги доставиле доказите за исполнува