Отворени податоци

Отворени податоци

Проектот – Граѓанинот на прво место се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел подобро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Целта на овој проект, е да се постават општи и детални насоки за единиците на локалните самоуправи во однос на тоа како да објавуваат отворени податоци, вклучувајќи технички и организациски мерки.

Комунална програма за 2024 година

Комунална програма за 2024 година