Сектор за Комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Сектор за Комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Секторот за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина ги врши следниве работи: 

 

 • Уредување на просторот, уредување на градежно земјиште и уредување на земјоделско земјиште
 • Урбанистичко (урбано и рурално) планирање: 
  •  издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон
  •  одобрение за користење на јавнопрометните површини за поставување на урбана опрема 
  •  изложување на предмети, стока, рекламни паноа, билборди и друго.
 • Kомунални дејности: уредување и организирање на локалниот јавен превоз на патници, 
 • Одржување на јавното осветлување, 
 • Изградба и одржување на уличната сообраќајна сигнализација од локално значење, изградба и одржување на јавниот простор за паркирање, одстранување на непрописно паркирани возила, 
 • Одстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудија
 • Изградба и одржување и користење на парковите и зеленилото и рекреативните површини
 • Одржување на јавни санитарни јазли
 • Одржување на јавната чистота и износ на сметот
 • Дезинфекција, дезинсекција , и дератизација на објектите и површините од јавен интерес.
 • Заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување на загадување на водата, воздухот, земјиштето
 • Сспроведување на постапка за легализација на бесправно изградени објекти
 • Снабдување со вода за пиење 
 • Одведување и испуштање на фекални и атмосферски води;
 • Обработка и депонирање на комунален отпад
 • Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на опасен и инертен отпад во депонија
 • Уредување и одржување на уредени депонии
 • Прокоп на јавни површини
 • Одржување и користење на пазари на големо и мало
 • Одржување на комунални уреди
 • Уловување, згрижување и ерикација на животни-скитници
 • Украсување на населените места
 • Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини
 • Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот
 • Изградба, одржување и чистење на речните корита во урбанизираните простори
 • Уредување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги

Александра Деневска

Александра Деневска
Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Раководител
Работно време
Пон - Пет 08-16