Сектор за Комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина