Управувачка структура

Управувачка структура

организација менаџмент

1

Управување

Менаџирањето се фокусира на координација на активностите, надзор, управување со ризици и ресурси. Примена на професионални менаџерски практики и алатки, како на пример проектниот менаџмент, овозможува ефикасна имплементација на проекти и подобрување на резултатите.

Организација - администрација

Администрација

Општина Кавадарци ја остварува својата функција врз основа на Законот за локална самоуправа и посебни закони од други области. Органи на Општината се: Градоначалникот и Советот. Градоначалникот и членовите на Советот се избираат на непосредни, тајни и демократски избори.

За извршување на работите од надлежност на локалната самоуправа, утврдени со закон и Статутот на општина Кавадарци, општинската администрација на општината Кавадарци е организирана во неколку сектори и одделенија, и територијална противпожарна единица: