Дневен ред

Дневен ред на седници

Дневен ред на седници

 

 

Програма за работа на советот на општина кавадарци за 2016 година