СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани - Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

15.02.2024
СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела, со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци

14.02.2024
ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела (спојување на ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5, ГП 1.6, ГП 1.7 и ГП 1.8), со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови, со намена Е1 – КО Дреново, Општина Кавадарци

13.02.2024
Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови, односно делови и позиции од сите видови инфраструктури вон населените места и вон опфат на урбанистички планови со намена Е1 - Сообраќајни линиски и други инфраструктури - КО Дреново, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

13.02.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на КП 4105/2 и КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за избор на лиценциран оператор за организирање на одделно собирање на отпад од пакување на територијата на Општина Кавадарци

12.02.2024
ЈАВЕН ПОВИК за избор на лиценциран оператор за организирање на одделно собирање на отпад од пакување на територијата на Општина Кавадарци