СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина

17.06.2024
Соопштение за организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Урбанистички план за село Дабниште, КО Дабниште, Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели

13.06.2024
Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 – дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за организирање на Повторна јавна презентација и Повторна јавна  анкета за Нацрт- Детален урбанистички за УЕ 14, Блок 14.6 и Блок 14.7 - „Силекс згради“ КО Ваташа, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци плански период 2021-2026

11.06.2024
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на Повторна јавна презентација и Повторна јавна  анкета за Нацрт- Детален урбанистички за УЕ 14, Блок 14.6 и Блок 14.7 - „Силекс згради“ КО Ваташа, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци плански период 2021-2026

ЈАВЕН ПОВИК за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од Блок 7.1 „ЈП КОМУНАЛЕЦ“, Општина Кавадарци плански период 2023 – 2028 година

04.06.2024
Јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од Блок 7.1 „ЈП КОМУНАЛЕЦ“, Општина Кавадарци плански период 2023 – 2028 година

Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

30.05.2024
Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел КП 4105/2 и на дел КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

13.05.2024
Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на кабелски 10(20)кв подземен вод од ТС на ФЕ Марена 1 и ФЕ Марена 2 до постоечка 110/20/10 ТС Кавадарци 2, КО марена, КО Глишиќ, КО Кавадарци и КО Кавадарци-вгр, Општина Кавадарци