Јавен конкурс за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје -архитектонско дело од монтажен тип

16.03.2023

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 1 и член 11, а во врска со член 18 став 3 од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весник на РМ бр.66/04, 89/08 и 152/15), согласно  Програмата за изменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Кавадарци  бр. 08-1313/19 од 28.02.2023  година и Одлуката за подигање на спомен обележје -архитектонско дело од монтажен тип  бр. 08-1313/22 од 28.02.2023  година, Одборот за подигање на спомен обележје – архитектонско дело од монтажен тип  бр. 08-1313/22 од 28.02.2023  година,  со Одлука на Совет на Општина Кавадарци  со Бр 08-1313/22 од 28.02.2023  година, објавува:

Ј А В Е Н   К О Н К У Р С
за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје - архитектонско дело од монтажен тип

 

ОПИС И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Согласно одредбите од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весник на РМ бр 66/04,89/08,152/2015,103/21),согласно  Програмата за изменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Кавадарци  бр. 08-1313/19 од 28.02.2023  година и Одлуката за подигање на спомен обележје – архитектонско дело од монтажен тип  бр. 08-1313/22 од 28.02.2023  година, Одборот за подигање на спомен обележje – архитектонски дело од монтажен тип   бр. 08-1313/22 од 28.02.2023  година,  со Одлука на Совет на Општина Кавадарци  со Бр 08-1313/22 од 28.02.2023  година, на ден 15.03.2023  година   распишува ЈАВЕН КОНКУРС  за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје -архитектонско дело од монтажен тип.За подигање на спомен обележјето Советот на Општина Кавадарци  има донесено Одлука .бр. 08-1313/22 од 28.02.2023  година  за подигање на спомен обележје – архитектонско дело од монтажен тип за чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје – архитектонско дело од монтажен тип , составен дел на спомен обележјето посветени на 12 Ваташки Младинци

Идејниот проект Спомен обележјето – архитектонско дело од монтажен тип

треба да содржи: