Јавен конкурс за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје три(3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски

12.10.2023

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 1 и член 11, а во врска со член 18 став 3 од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весникна РМ бр.66/04,89/08,152/2015, 103/21), согласно Програматазаизменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја воОпштина Кавадарци бр. 08-1313/19 од 28.02.2023 година и Одлуката за подигање на спомен обележје- подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски  бр. 08-1313/23 од 28.02.2023 година, Одборот за подигање на спомен – обележjeна три (3) фонтани  посветени на Сашко Гешовски  бр. 08-1313/23 од 28.02.2023 година,  со Одлука на Совет на Општина Кавадарци со Бр 08-1313/23 од 28.02.2023 година,  Одборот на ден 06.10.2023  донесе одлука за објавување

 

Ј А В Е Н   К О Н К У Р С

за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје три(3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски

 

ОПИС И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Согласно одредбите од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весникна РМ бр.66/04, 89/08 и 152/15),согласно Програмата за изменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајнинастани и истакнатиличностисоспомен-обележјавоОпштинаКавадарци бр. 08-1313/19 од 28.02.2023 година и Одлуката за подигање наспомено бележјена  – подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовскибр. 08-1313/23 од 28.02.2023 година, Одборот за подигање наспомен – обележje- подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски бр. 08-1313/23 од 28.02.2023 година,  со Одлука на Совет на ОпштинаКавадарци соБр 08-1313/21 од 28.02.2023  година,   распишува ЈАВЕН КОНКУРС  за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје– подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски. За подигање наспоменобележјето Советот на Општина Кавадарци има донесеноОдлука .бр. 08-1313/23 од 28.02.2023 година за подигање-на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски кој е првата  жртва во Македонија во воениот конфликт во 1991 во СФРЈ.

Сашо Гешовски е роден во Кавадарцина 31 Октомври 1972 година. Имазавршеноосновно и средноучилиштевоКавадарци, а потоазаминуванаотслужувањенавоениотрокво ЈНА, СР Хрватска. Тој бил првата жртва од Македонија во воените конфликти кои избијаво 1991 годинаво СФРЈ. Бил застрелан на 6 мај 1991 додека чувал стража во касарната во Сплит завреме на демонстрациите на поддржувачите на