Мој општинар

Мој општинар

Општината е јавна институција која е сервис на граѓаните и работи во нивни интерес. Проектот “Мој општинар“ има за цел да ги детектира проблемите на граѓаните од терен и потоа да ги решава во рамките на овластувањето на надлежностите на општината, согласно законите за определени теми и статутот на општината.

ЛАСКО КУЗМАНОВ

Реон број 1,3, и Кула
Бегниште, Ресава, Дабниште,
Брушани

  +389 71/328-504
  lkuzmanov@kavadarci.gov.mk

ТАЊА ЗЛАТЕВА

Реон број 2, Љубаш
Мајден, Мрежичко, Рожден.

  +389 072/307-041
  tzlateva1980@gmail.com

СЛОБОДАН АНГЕЛОВСКИ

Реон број 4, Страшо Пинџур
Бојанчиште, Мрежичко, Глишиќ,
Куманичево, Клиново, Драгожел, Гарниково.

  +389 071/408-207
  slobodanangelovski985@gmail.com

ВИШНА РИСТОВСКА – ПЕТРОВ

Реон број 6, Браќа Џунови
с. Дреново

  +389 78/370-769
  ristovska_vishna@yahoo.com

АНЧЕ КОСТОВА

Реон број 7, Ќиро Крстев
Раец, Шивец, Фариш, Ќесендре, Шешково

  +389 072/422-170
  ancekostova1@yahoo.com

ДИМИТАР РАДЊАНСКИ

Реон број 8, Задругар
Марена и Сопот.

  +389 071/518-397
  dimitarradnjanski@yahoo.com

ВИКТОРИЈА ЧОЧЕВА

Реон број 9 Слога, Реон број 5 Браќа Досеви

  +389 071/408-206
  viktorija.kavadarci@gmail.com

РОЗА ГРКОВА

Реон број 10 и Ваташа
Ваташа и Возарци.

  +389 078/333-412
  rgrkova@gmail.com