Општински совет секција

Совет

Општински совет

Општинскиот Совет е највисокиот орган на одлучување за сите барања во рамките на правата и должностите на општината. Делувањето на Советот на општината е во согласност со Законот за локална самоуправа и Статутот на општина Кавадарци.