Комисија за бракови

Комисија за бракови

Членови:

  • Се определуваат сите членови на Советот на општина Кавадарци, да можат да учествуваат во постапката при склучување на бракови.