Кавадарци - основни податоци - мапа

  • Локација:
    Територијата на Општина Кавадарци се простира на подрачјето на средно Повардарие и делот на Црноречието, од браната „Тиквеш“, до сливот во реката Вардар, па се до висорамнината Витачево и зафаќа значителен дел од Тиквешката котлина. [мапа]
  • Население:
    37189 жители
  • Клима:
    Просечна годишна температура 13,5 Cо ;  Жешки и суви лета и снежни зими