Младински совет

Локален младински совет

Локален младински совет

Локален Младински совет е советодавно и претставничко тело на Општина Кавадарци и се основа со цел активно вклучување на младите од Општина Кавадарци во процесите на донесување на одлуките на локална власт преку предлагање на иницијативи од делокругот на младински прашања и политики кои ги засегаат младите на подрачјето на Општина Кавадарци.