Б-интегрирана еколошка дозвола – Серта компани

22.09.2023

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето образец за барање за Б-Интегрирана еколошка дозвола за друштвото за производство, трговија и услуги Серта Компани, Ристо ДОО, Експорт – Импорт Скопје, подружница три фарма Серта Компани, општина Кавадарци