Јавен оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

22.09.2023

Согласно член 30, 34 и 35  од Закон за административни службеници (̎Службен весник на РМ̎ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и ̎Службен весник на РСМ̎ бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) БАРАМЕ да  објавите јавен  оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа (ЕМСБ 5995965, ЕДБ4011004124215), за следните работни места:

  •  УПР 01 01 В04 000 Помлад Соработник за постапки за јавни набавки, Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки, Сектор за јавни набавки………..(2) извршители;
  • УПР 01 01 В02 000 Виш Соработник за комунални работи, Одделение за комунални дејности, Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина………..(1) извршител;
  • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за поддршка на мали и средни претпријатија, Одделение за поддршка на бизнис секторот, Сектор за локален економски развој………..(1) извршител;