Објава број 3/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на република северна македонија

22.09.2023

ОБЈАВА број 3/2023

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

  1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со ДУП за УЕ12, дел од блок 12.1 „Дисанска„ КО Кавадарци град, Општина Кавадарци плански период 2020-2025 донесен со Одлука на Совет на Општина Кавадарци број 08-7742/26 од 22.12.2022 година, за изградба на објекти со намена на градба –А2 – домување во станбени згради со компатибилни класи на намена ( Б1(18%), Б2 (30 %), Б4 (20%), Б5(15%), Д3(40%) мах40%) согласно Табеларен преглед 1, во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежнaтa парцелa, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.
  2. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со ДУП за локалитет „Парк“ 2001-2006, донесен со Одлука на Совет на Општина Кавадарци број 07-921/3 од 18.07.2001 година, за изградба на објекти со намена на градба –А1 индивидуално домување со согласно Табеларен преглед 2, во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежнaтa парцелa, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.
  3. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со ДУП за УЕ, „Лазо Асијата“ КО Кавадарци град, донесен со Одлука на Совет на Општина Кавадарци број 08-2713/7 од 27.04.2023 година, за изградба на објекти со намена на градба –А1 – индивидуално домување со согласно Табеларен преглед 3, во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежнaтa парцелa, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.