Одлука за избор на кандидат во врска со оглас 01/2024