Александра Деневска

Александра Деневска
Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Раководител
Телефон
Е-пошта
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.