Чона Милкова

Одделение за администрирање на даноци и такси
Советник
Советник за утврдување и следење на наплата на такси и надоместоци
Офицер за заштита на лични податоци
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.