Елена Тасевски

Елена Тасевски
Сектор за управување и располагање со градежно земјиште
Раководител
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.