Елена Трајкова

Елена Трајкова
Сектор за јавни набавки
Раководител
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.