Марија Камчева

Марија Камчева
Сектор за локален економски развој
Помлад соработник
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.