Нада Тренчева

Нада Тренчева
Одделение за администрирање на даноци и такси
Советник
Советник одговорен сметководител
Одговорно лице за заштитено внатрешно и надворешно пријавување
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.