Симона Нацева

Симона Нацева
Одделение за внатрешна ревизија
Советник
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.