Верица Ристовска

Верица Ристовска
Одделение за комунални дејности
Помлад соработник
Одговорно лице за информации од јавен карактер
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.