Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.6 на КП бр.10087/1