Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по ДУП за УЕ 10, дел блок 10.2, “Мито Хаџи Василев Јасмин“ КО Кавадарци град, Општина Кавадарци