Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по ДУП за УЕ 4, блок 4.2 и УЕ 12, блок 12.2, “ПАРК“ КО Кавадарци град и Кавадарци вон град Општина Кавадарци