Соопштение За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 – Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци

11.01.2024

Се известуваат граѓаните на Општина Кавадарци дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект ван опфат на урбанистички план, за А4.7 -Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со тех.бр.02-04/23 од ноември 2023 изработен од Друштво за трговија на мало и проектирање АРХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци.