Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

За изградба на кабелски 10(20)кв подземен вод од ТС на ФЕ Марена 1 и ФЕ Марена 2 до постоечка 110/20/10 ТС Кавадарци 2, КО марена, КО Глишиќ
13.05.2024

Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на кабелски 10(20)кв подземен вод од ТС на ФЕ Марена 1 и ФЕ Марена 2 до постоечка 110/20/10 ТС Кавадарци 2, КО марена, КО Глишиќ, КО Кавадарци и КО Кавадарци-вгр, Општина Кавадарци