Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште
30.05.2024

Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел КП 4105/2 и на дел КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци