СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина

Урбанистички план за село Дабниште, КО Дабниште, Општина Кавадарци
17.06.2024

Соопштение за организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Урбанистички план за село Дабниште, КО Дабниште, Општина Кавадарци