Записник за проверка на кандидати

25.06.2024

Записник за проверка дали кандидатите ги доставиле доказите за исполнување на условите во јавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на заедничко  јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци бр.01/24