Записник за проверка на кандидати и ранг листа

27.06.2024

Записник за одржано интервјупо Јавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на заедничко  јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци бр.01/24 и Ранг листа на кандидати по Јавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на заедничко  ЈП Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци