СООПШТЕНИЕ за спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци

03.07.2024

СООПШТЕНИЕ

За спроведување на јавен увид по

 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1 КО Марена, Општина Кавадарци