Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

05.07.2024

РЕШЕНИЕ

За одобрување на планска програма за

 

Урбанистички План за вон населено место, м.в. „Вршникот“ и м.в. „Телот“- Слога 2, КО Глишиќ, Општина Кавадарци