Соопштение за спроведување на јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајна инфраструктура за велосипедска и пешачка патека од западен булевар до фабрика Дрекслмајер – КО Глишиќ и КО Кавадарци вон град